Stalno predstavništvo RS pri OECD /Slovenija in OECD /

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

OECD združuje 35 gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah. Prizadeva si za oblikovanje politik, usmerjenih v doseganje gospodarske in družbene blaginje. Spodbuja učinkovito uporabo ekonomskih virov, raziskave in poklicno usposabljanje, finančno stabilnost in politike, ki zagotavljajo vzdržno gospodarsko rast. V tem okviru OECD podpira globalno odprtost trgovine in prosti pretok kapitala. Aktivnosti OECD so usmerjene v globino celotne družbene strukture. Skupina držav OECD z manj kot petino svetovnega prebivalstva ustvari približno polovico svetovnega BDP.

Več o OECD...

Slovenija in OECD

Slovenija je članica OECD od julija 2010. Članstvo v OECD prinaša Sloveniji številne koristi:

Sprejetje visokih standardov na področju mednarodnega poslovanja podjetij, finančnih transakcij, upravljanja podjetij, preprečevanja podkupovanja v mednarodnih poslovnih transakcijah, kakovosti javne uprave, sociale, okolja in na nekaterih posebnih področjih, kot so jedrska varnost, kemijska varnost, medmrežje in drugo. Standardi OECD so lahko tudi zahtevnejši od standardov EU, saj vključujejo merila najrazvitejših svetovnih držav, kot so ZDA, Kanada in Japonska.

Izmenjavo izkušenj in dobrih praks med državami in vladami, zlasti pri pripravi in izvedbi strukturnih reform. Sodelovanje z drugimi članicami OECD je za Slovenijo možnost in priložnost, da se primerja, uči in izmenjava izkušnje z najrazvitejšimi državami na svetu. Članstvo omogoča:

  • redno analitično primerjavo doseganja OECD standardov v okviru rednih ekonomskih pregledov;
  • neposredne primerjave izkušenj pri izvajanju politik;
  • iskanje rešitev za skupne izzive;
  • prepoznavanje in izmenjavo dobrih praks;
  • boljšo koordinacijo domačih in mednarodnih politik.

Boljše možnosti za mednarodno gospodarsko sodelovanje, na političnem področju pa spodbude in zgledi za reformne procese. Članstvo v OECD prinaša gospodarstvu globalno mrežo stikov, ki jo lahko izkorišča pri uresničevanju svojih ciljev.
 
Vključitev v statistične in podatkovne zbirke OECD omogoča številne mednarodne primerjave in umestitve na enotni metodološki podlagi.
 
Vključitev v področne primerjalne študije, kot so OECD Pregled zaposlovanja, Pregledna tabela inovacij, Zdravje na prvi pogled, Pokojnine na prvi pogled, PISA in ne nazadnje OECD ekonomski pregled. To povečuje vidnost Slovenije v svetu in zaupanje širše mednarodne skupnosti vanjo.

Pot Slovenije do članstva v OECD

Republika Slovenija je 18. junija 2010 z ratifikacijo sporazuma o pristopu in Konvencije o OECD v Državnem zboru RS zaključila notranje postopke in je po objavi v Uradnem listu ter deponiranju listine o pristopu pri francoskem zunanjem ministrstvu postala polnopravna članica OECD.

Republika Slovenija je za članstvo v OECD zaprosila leta 1996. Pristopni proces se je začel 16. maja 2007 z uradnim povabilom Sveta OECD k pogajanjem o članstvu. Novembra 2007 je Svet OECD sprejel Program pristopa Slovenije h Konvenciji o OECD, s katerim je določil obveznosti Slovenije, kot je sprejetje ciljev, obveznosti in zavez organizacije, ki jih opredeljuje Konvencija o OECD, vsebinska področja in odbore, ki so presojali pripravljenost RS za članstvo, ter finančne obveznosti v času pristopnega procesa. Julija 2008 je Slovenija generalnemu sekretarju OECD predložila Izhodiščni memorandum za vstop Republike Slovenije v OECD, v katerem se je opredelila do vseh aktov in instrumentov OECD (sklepi, priporočila, smernice, deklaracije, resolucije). Od jeseni 2008 do aprila 2010 so potekale obravnave na 18 odborih in 7 delovnih telesih OECD, kjer je Slovenija izkazala pripravljenost in sposobnost za včlanitev v skladu s pristopnim programom.

Po končanih obravnavah na odborih je aprila 2010 Slovenija generalnemu sekretarju OECD posredovala Zaključno izjavo, s katero se je zavezala k prevzemu vseh obveznosti iz članstva v OECD – ciljev, obveznosti in zavez iz Konvencije o OECD in njenih dopolnilnih protokolov. Sprejeti je morala vse predpise o upravljanju in delovanju OECD, finančna pravila in izkaze ter delovne procese OECD. Potrditi je morala tudi sprejetje vseh pravnih instrumentov OECD, do katerih se je Slovenija opredelila v Izhodiščnem memorandumu. Zaključna izjava se navezuje tudi na Sporazum med RS in OECD o privilegijih, imunitetah in ugodnostih, ki je bil podpisan 21. januarja 2010.

Na podlagi Zaključne izjave in pozitivnih stališč organov OECD o pripravljenosti RS za vstop v OECD je Svet OECD 10. maja 2010 sprejel sklep o povabilu RS, naj pristopi h Konvenciji o OECD. 1. junija 2010 sta generalni sekretar OECD Angel Gurría ter minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari, kot nacionalni koordinator pristopnega procesa, v Ljubljani podpisala Sporazum o pogojih pristopa RS h Konvenciji o OECD, ki ga je skupaj s Konvencijo o OECD ratificiral Državni zbor RS 18. junija 2010. Sledila je notifikacija ratifikacije sporazuma ter deponiranje listine o pristopu h Konvenciji o OECD. S pristopom so prenehali vsi prejšnji sporazumi, na podlagi katerih je RS v določenih organih OECD sodelovala kot nečlanica, saj je postala polnopravna članica organizacije.